Her er- og blir du noe
Rektor Morten Torkelsen

Rektor Morten Torkelsen. Foto: Åse Helleren

Kvadraturen skolesenter er Vest-Agders beste videregående skole, i følge den ferske rapporten "Skolekvalitet i videregående opplæring". Rapporten er utarbeidet av forskere fra Senter for økonomisk forskning (SØF) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Forskerne har målt kvaliteten på videregående skoler i Norge ut fra kriterier som omhandler deltakelse, studieprogresjon, karakterer og fullføring. Rapporten viser at det er store kvalitetsforskjeller mellom de videregående skolene i Norge. Vest-Agder kommer ut som tredje beste fylket i landet, etter Oslo og Akershus.

Rapporten er omtalt i Fædrelandsvennen 11. april 2016, hvor det også er intervjuer med elever og rektor ved Kvadraturen skolesenter.

Rektor Morten Torkelsen sier at skolen i mange år har hatt et spesielt fokus på vurdering for læring. Resultatet av dette arbeidet vises i elevenes tilbakemeldinger til skolen.  Av elevundersøkelsen fra 2015 går det fram at motivasjon, mestring og trivsel er jevnlig forbedret i løpet av de senere årene.

- Skolen har gjort noen pedagogiske grep for å øke trivsel og prestasjon blant elevene, forteller han.  - I løpet av et skoleår er det mange fellesprosjekter, som Internasjonal uke, leksehjelp, FN-kafé osv. som er bra for elevmiljøet.  I kantina, på Studieverkstedet og i øvingsrom møtes elevene på tvers av klasser, og elevene gir uttrykk for at skolemiljøet er godt og de kan prate med hvem de vil. Trivselen er en viktig og grunnleggende faktor for å kunne lære. 

Tre av skolens satsningsområder er Tilpasset opplæring, Fagsamarbeid og Elevmedvirkning. Det betyr at elevene blir tatt på alvor når det gjelder egen læring. De blir tatt med i beslutninger om hva de skal lære og hvordan. Det er viktig at elevene føler seg sett og ivaretatt. Skolens slagord er Her er – og blir du noe. Man må legge vekt på å bygge relasjoner med elevene, og ta den relasjonen med over i fagene og læringsarbeidet.

Morten Torkelsen skryter av lærerstaben. –Skolen har dedikerte lærere som bruker mange arenaer og verktøy for læring. Vi har i de senere årene innarbeidet kollegabesøk som en fast ordning, et tiltak som gjør at lærerne utvikler gode relasjoner og etablerer mer samarbeid på tvers av fag og avdelinger. Vi har et dyktig pedagogisk personale på Kvadraturen og det er lite gjennomtrekk, det utvikler forutsigbarhet og et godt læringsmiljø for våre elever, forteller han.

Mer informasjon om rapporten kan leses på Regjeringens hjemmesider . Her kan man også finne "Skolekvalitet i videregående opplæring" i sin helhet.

 

av Haugland, Åse, publisert 12. april 2016 | Skriv ut siden