Her er- og blir du noe

Opplæringen på denne linjen passer for elever som har rett til videregående skoletilbud ut fra sakkyndig tilråding, og som har behov for stor grad av individuelt tilrettelagt opplæring. I samarbeid med foresatte utarbeides individuelle opplæringsplaner for den enkelte elev.

Alternativ Oppl 

Hovedmål:

  • Vedlikeholde og utvikle faglige ferdigheter og kunnskap.
  • Trene hverdagslivsaktiviteter.
  • Oppøve den enkeltes sosiale kompetanse.
  • Utvikle og bruke kommunikasjon på ulike nivåer og med ulike kommuniksasjonsmidler.
  • Forberede til en meningsfylt beskjeftigelse etter endt skolegang.

Det er en overordnet målsetting å legge til rette for et liv med aktiv deltakelse og livskvalitet for den enkelte.Det lages et helhetlig tilbud som kan ha ulik vektlegging av aktiviteter innen fagområdene:

 I opplæringen kan det legges inn fysioterapi, sansestimulering, motorisk trening. IKT brukes som en integrert del av tilbudet. Elevene har rett til tre års opplæring i videregående skoletilbud. I tillegg kan det etter sakkyndig tilråding innvilges inntil to år ekstra.

Personalgruppen består av fagarbeidere og spesialpedagoger med erfaring og kompetanse innen ulike spesialpedagogiske fagfelt. Vår faglige plattform har utgangspnkt i en samspillorientert tilnærming.

Det legges stor vekt på elevene ved HT-avdelingen skal oppleve seg som en del av skolemiljøet for øvrig. Derfor legger vi aktivt til rette for sosiale møtepunkter med elever fra andre avdelinger på skolen. Vi har bl.a. et utstrakt samarbeid med skolens helsefagelever, i tillegg til årlige samarbeidsprosjekter med andre avdelinger. I skolens kantine kan de på en naturlig måte bli del av et fellesskap med andre.

 

av oith2, publisert 15. mai 2013 | Skriv ut siden