Miljøfyrtårn sertifisert

Miljøarbeidet ved Kvadraturen videregående skole

Kvadraturen videregående skole er miljøsertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn i 2020 for første gang og re-sertifiseres hvert 3. år. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent internasjonal merkeordning på linje med ISO14001 sertifisering, og bidrar til at skolen kan oppfylle flere av FNs bærekraftsmål. Gjennom årlige innrapporteringer til Miljøfyrtårn vil Kvadraturen videregående skole synligjøre sin miljøinnsats og miljøforbedringer.

Miljøpolicy for Kvadraturen videregående skole

Kvadraturen videregående skole forplikter seg til å følge Agder Fylkeskommunes miljøsatsing. Gjennom aktiv miljøstyring skal vi drifte vår skole med minst mulig miljøbelastning og i tråd med FNs bærekraftsmål.

Kvadraturen videregående skole skal kontinuerlig forbedre miljøprestasjonene. Miljøarbeidet skal være forankret i styringsprosessene og følges opp regelmessig gjennom mål, planer og rapportering. Miljøarbeidet skal involvere brukerne og påvirke elever og ansatte til å gjøre gode miljøvalg og spre gode miljøholdninger. Kvadraturen videregående skole skal være en grønn og helsefremmende skole, og arbeide systematisk med helse, miljø, sikkerhet og beredskap.

Pedagogiske mål for skolens bærekrafts arbeid:

 • Gi elevene kunnskap og ferdigheter til å handle mer bærekraftig i hverdagen.
 • Vise til positive erfaringer med bærekraft i praksis.
 • Skolen prøver å benytte interne ressurser før det innhentes nye varer og tjenester eksternt.

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet til Kvadraturen videregående skole vil bli beskrevet i handlingsplanen som årlig rapporteres inn til Miljøfyrtårn.

Miljøpolicy delmål

Skolen har utarbeidet delmål med fokusområder innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) som gjelder frem til neste re-sertifisering i 2023.

Helsemål

 • Nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering, trakassering eller trusler på arbeidsplassen og for elever på skolen.
 • Redusere sykefravær for at totalt årlig sykefravær har ikke oversteget 5,5 %.

Miljømål:

 • Bidra til å redusere utslipp av C02 (transport).

Skolen gjennomfører gå-sykle-ta kollektiv transport kampanjer til skolen. Målet med sykkelbysatsingen er å øke aktiv, helsefremmende transport med 25 % innen 2024. Dette målet skal nås med en kombinasjon av fysiske og holdningsskapende tiltak.

 • Øke sorteringsgraden på avfall til 40%.

Innføring av sortering av plast, glass og metallemballasje på skolen. Det innebærer flere miljøstasjoner med flere beholdere for mat, pant, plast, papir,  restavfall samt infotavle med forklaring til riktig sortering.

 • Redusere bruken av kopipapir med 10%.

Vi oppfordrer elever og ansatte til å skrive ut mindre på papir, velge tosidig og svart/hvitt utskrift.

Innkjøp- og materialbruksmål:

 • Øke antall miljømerkede produkter og antall miljøsertifiserte leverandører.
 • Øke andelen økoprodukter til 30%.
 • Øke andelen kjøp av digitale læreverk for å redusere innkjøpet av bøker i papir og mengden kopierte hefter og ark.
 • Selge matrester/overskuddsmat fra kantinen billig til de ansatte på slutten av arbeidsdagen i pakker de kan ta med hjem.

Mål i avfallshåndtering:

Vi oppfordrer alle å kildesortere søppel.

 • Ta med søppelet ditt og kast det riktig på nærmeste miljøstasjon.
 • Skriv ut mindre – vurder om du kan ta det digitalt.
 • Makuler mindre – og bare sensitive opplysninger.
 • Hjelp oss å rydde verkstedene for gamle kjemikalier, og sende farlige kjemikalier til destruering.

Vi takker ansatte og elever for at dere er våre miljøambassadører!