Hverdagslivstrening

Noen elever har behov for mål som avviker fra nasjonale læreplaner og som forutsetter et alternativt innhold og tilrettelegging i større deler av opplæringen.

Disse målene kan være knyttet til ferdigheter innenfor dagliglivets aktiviteter (ADL) på områder som for eksempel:

  • Egenomsorg (å kunne ta vare på seg selv, kropp og helse)
  • Kommunikasjon (å kunne gjøre seg forstått og forstå andre)
  • Nærhet og samhørighet (å ha kontakt med og tilhørighet til andre mennesker)
  • Verdsatte sosiale roller
  • Praktiske ferdigheter

Agder fylkeskommune tilbyr opplæring rettet mot hverdagslivstrening på 11 av sine videregående skoler. Opplæring rettet mot hverdagslivstrening passer for elever med sterkt nedsatt funksjonsevne, som har rett til et særskilt tilrettelagt videregående skoletilbud, hvor programområde er underordnet.

På bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT og i samarbeid med foresatte, utarbeider skolen individuelle opplæringsplaner (IOP) for den enkelte elev.

Inntak til opplæring rettet mot hverdagslivstrening kan du lese mer om i forskrift til opplæringsloven.Forskrift til opplæringsloven § 6-17

Spesiell info for Kvadraturen vgs: Opplæringen på denne linjen passer for elever som har rett til videregående skoletilbud ut fra sakkyndig tilråding, og som har behov for stor grad av individuelt tilrettelagt opplæring. I samarbeid med foresatte utarbeides individuelle opplæringsplaner for den enkelte elev.

Hovedmål:

  • Vedlikeholde og utvikle faglige ferdigheter og kunnskap.
  • Trene hverdagslivsaktiviteter.
  • Oppøve den enkeltes sosiale kompetanse.
  • Utvikle og bruke kommunikasjon på ulike nivåer og med ulike kommunikasjonsmidler.
  • Forberede til en meningsfylt beskjeftigelse etter endt skolegang.

Det er en overordnet målsetting å legge til rette for et liv med aktiv deltakelse og livskvalitet for den enkelte. Det tilrettelegges et helhetlig tilbud som kan ha ulik vektlegging av aktiviteter innen fagområdene.

I opplæringen kan det legges inn fysioterapi, sansestimulering, motorisk trening. IKT brukes som en integrert del av tilbudet. Elevene har rett til tre års opplæring i videregående skoletilbud.

Personalgruppen består av fagarbeidere og spesialpedagoger med erfaring og kompetanse innen ulike spesialpedagogiske fagfelt. Vår faglige plattform har utgangspunkt i en samspillorientert tilnærming.

Det legges stor vekt på elevene ved HT-avdelingen skal oppleve seg som en del av skolemiljøet for øvrig. Derfor legger vi aktivt til rette for sosiale møtepunkter med elever fra andre avdelinger på skolen. Vi har bl.a. et utstrakt samarbeid med Helse- og oppvekst samt VG3 Idrett. i tillegg har vi årlige samarbeidsprosjekter med andre avdelinger. I skolens kantine kan de på en naturlig måte bli del av et fellesskap med andre.

Nettressurser: For å bruke læringsressurser på nett bruker vi Feide-pålogging. Velg Agder fylkeskommune.

Cappelen Damm
Kaleido
Mylder
Stairs 1-4
Stairs 5-7
Stein på stein
Skolestudio

Aschehoug
Univers

Praktiske fag:

De praktiske fagene har en sentral plass i dette skoletilbudet, og den enkelte elev får et variert tilbud i løpet av skoleuka.

Den praktiske opplæringa skal være en forberedelse til mest mulig selvstendighet i egen bolig, på dagsenter, i vernet/ordinær bedrift og ellers i hverdagen. I samarbeid med personalet finner elevene arbeidsaktiviteter de har interesse for og muligheter til å mestre.

Forming:

Med utgangspunkt i elevenes interesser og forutsetninger, introduseres ulike formingsteknikker og materiell innenfor områdene skulptur, bilde og collage.

Elevene besøker kunstutstillinger, de gjøres kjent med lokale kunstverk samt lager sine egne utstillinger.

Man prøver å bevisstgjøre på former og farger i elementene rundt dem. De utfordres til å bryte personlige grenser, samtidig som målet er at de etter hvert finner sin egen uttrykksform.

Musikk og drama:

Musikk og drama er et fag som skaper stor glede og entusiasme. Gjennom ulike uttrykksformer får den enkelte elev mulighet til å prøve ut egne ferdigheter og utforske og utfolde egne skapende krefter.

Å våge å bruke sin egen stemme, beherske et instrument i samspill med andre og stå frem på en verdig måte, bidrar til å utvikle egen identitet og gi et positivt selvbilde. Undervisningsform og organisering er lagt opp for å møte elevene på deres premisser og innspill gjennom musikk og samspill og sang og drama i små grupper.

Uteskole: 

I begge oppleggene gis elevene muligheter til å følge naturens gang gjennom de forskjellige årstider og under alle slags værforhold. 

YFF - Yrkesfaglig fordypning:

I løpet av skolegangen tilbys elevene relevant praksis/jobbsmaking der vi mener dette er realistisk, og/eller elev og foresatte ønsker det.

Etter endt skolegang vil noen få arbeid i ordinære bedrifter der vi har opprettet samarbeid med "OK kompetanse" og "Helt med". Noen vil også kunne få arbeid tilrettelagt ved VTA-bedrifter (Varig Tilrettelagt Arbeidsplass). Det vil også kunne være mulig å kunne kombinere en dagsenterplass med et egnet arbeidstilbud på deltid. En del av elevene får tilbud om sysselsetting ved et dagsenter i hjemkommunen.

Felles fag:

God allmenndannelse vil si tilegnelse av:

Konkret kunnskap om menneske, samfunn og natur som kan gi perspektiv og overblikk, kyndighet og modenhet til å møte livet - praktisk, sosialt og personlig.
Egenskaper og verdier som letter samvirket mellom mennesker og gjør det rikt og spennende for dem å leve sammen.

På vår avdeling legger vi derfor vekt på at elevene skal vedlikeholde og videreutvikle sine ferdigheter når det gjelder lesing, skriving, matematikk, engelsk og samfunnsfag. Mye av undervisningen innbefatter bruk av IKT. Vi har et bredt utvalg av pedagogiske verktøy på ulike nivåer og benytter tilpassede nettressurser i stor grad. De elevene som har forutsetning for det, kan bli med på å lage skoleavisen Kvadraturens Gang. Mye av undervisningen organiseres om temabaserte opplegg, og elevene får trening i ulike aktiviteter tilpasset den enkeltes nivå. En legger vekt på at elevene gis muligheter til å formidle sine behov.

Kroppsøving: 

De fleste elevene har ukentlig tilbud i svømmehall og gymnastikksal. Et samarbeid med Idrettsfag har vært en del av opplegget i kroppsøving.

Etter individuell vurdering kan fysioterapi og trening i helsestudio også inngå som en del av tilbudet.

Avdelingen har eget sanserom og boblebad for avspenning og stimulering tilpasset den enkelte elevs behov. Faste turopplegg i regi av uteskolen utgjør også en viktig del av kroppsøvingstilbudet.

Kommunikasjon og samspill:

Det legges stor vekt på at elevene skal utvikle kommunikasjons- og samspillsferdigheter. Valg og medinnflytelse, med utgangspunkt i egne forutsetninger og uttrykksform, er viktige grunnholdninger i arbeidet rundt hver enkelt elev.

Gjennom tilrettelegging i et utviklingsstøttende miljø, utfordres elevene til å formidle egne behov og dele sine perspektiv med andre. For de elevene som har store vansker knyttet til språk og tale, benyttes ulike former for Alternativ og supplerende kommunikasjon.

ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon)

Avdelingen har faglig kompetanse innen ulike former for ASK. I tillegg til Tegn-Til-Tale, benyttes symboler og bilder aktivt som støttende kommunikasjon. Det legges vekt på å utvikle et kommunikasjonsverktøy for elever som har behov for det. Kommunikasjonshjelpemidlet kan være IKT basert (talemaskin) eller det kan være papirbaserte løsninger (kommunikasjonsbøker). For elever med større sammensatte behov, kan det være snakk om kombinasjon av flere løsninger, der omgivelseskontroll og øyestyring/bryterstyring inngår som en del av verktøyet.

Avdelingen har organisert en egen ASK- ressursgruppe som skal fungere som pådrivere innenfor fagområdet. Det holdes årlige ASK kurs for lokale hjelpere og fagfolk i forhold til avgangselever.